Program: zapobieganie wypadkom wśród uczniów

Zapobieganie wypadkom wśród uczniów

 

Cel programu

"Bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy"

Priorytety

* kształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń wypadkami i uszkodzeniami w otoczeniu ucznia * przewidywanie skutków niebezpiecznych zachowań * udzielanie pomocy w wypadkach najczęściej występujących w życiu codziennym * kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie

Cele szczegółowe

* wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym * wyposażenie w wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy * wyposażenie uczniów w umiejętność przewidywania skutków niewłaściwego zachowania się podczas gier zabaw na świeżym powietrzu, korzystania ze sprzętu sportowego * rozwój wyobraźni, myślenia przyczynowo-skutkowego


/. Droga do szkoły

 

Standardy edukacyjne

Obserwowane efekty

* Poznanie bezpiecznej drogi

do szkoły (każdy uczeń indywi­dualnie z rodzicami)

* Uwrażliwienie rodziców na bezpieczeństwo dzieci, ścisła

współpraca nauczyciela z rodzicami; współpraca z Komendą Policji, Towarzystwem Ubezpieczeniowym

* Opisywanie, rysowanie drogi do szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na istniejące

* Dziecko dobrze orientuje się w najbliższej okolicy, podejmuje próby samodzielnego poruszania się

* Zasady bezpiecznego przecho­dzenia przez jezdnię

* Uczeń prawidłowo zachowuje się podczas przechodzenia przez jezdnię w różnych warunkach

* Zasady bezpiecznego porusza­nia się poboczem drogi

* Prawidłowo porusza się poboczem drogi

* Podstawowe znaki drogowe

* Prawidłowo rozpoznaje i odczytuje znaki drogowe

* Elementy odblaskowe -konieczny element wyposażenia każdego ucznia

* Nosi elementy odblaskowe


//. Skutki niewłaściwie zorganizowanej zabawy

 

Standardy edukacyjne

Obserwowane efekty

* Ruch na jezdni a miejsce zabawy

* Uczeń zna bezpieczne miejsce do zabawy

* Bezpieczne miejsca do jazdy na deskorolce. łyżwach, sankach, rowerach

 

* Konsekwencje nieuwagi, lekkomyślności i nieprzemyśla­nych zabaw

* Potrafi bawić się w sposób bezpieczny ' wybrać właściwe miejsca do zabaw

* Korzystanie z podstawowego sprzętu sportowego

* Zna i stosuje zasady zachowania się na sali gimnastycznej  i boisku sportowym podane przez nauczyciela stosuje zasadę fair- play"

* Korzystanie z narzędzi i sprzętu elektronicznego

* Zna i stosu]e zasady zachowania się w Sali komputerowej ' prawidłowo korzysta z narzędzi na lekcjach techniki i plastyki

* Bezpieczne zabawy podczas przerw lekcyjnych

* Potrafi bawić się bezpiecznie nie narażając. siebie i innych na niebezpieczeństwo

* Materiały niebezpieczne (petardy, niewypały)

* Uczeń zna zagrożenia wynikające z zabawy petardami przestrzega zakazu zabawy z użyciem petard i niewypałów * Wie, jak postępować w przypadku znalezienia niewypałów

* Zagrożenia pożarowe

* Uczeń zna zagrożenia wynikające z zabaw zapałkami * Potrafi zachować się bezpiecznie przy ognisk■■.-* Wie jak postępować w przypadku pożaru uczestniczy w alarmie przeciwpożarowym

* Miejsca bezpieczne do korzystania z kąpieli

* Uczeń zna zagrożenia wynikające z kąpieli w akwenach otwartych * Przebywa na kąpielisku pod opieką dorosłych

///. Uczestnicy ruchu drogowego

 

Standardy edukacyjne

Obserwowane  efekty

* Piesi - prawa, obowiązki zagrożenia, wykroczenia

* Uczeń bezpiecznie porusza się po drogach jako pieszy zarówno w grupie jak i indywidualnie

* Bezpieczny pasażer - właściwe zachowanie i podstawowe zabezpieczania pasażerów

* Bezpiecznie zachowuje się w środkach komunikacji i autokarach, samochodach osobowych, pociągach

* Ocenia prawidłowo zachowania dorosłych uczestników ruchu drogowego


IV. Udzielanie pierwszej pomocy

 

Standardy edukacyjne

Obserwowane efekty

* Informowanie dorosłych o zaistniałych urazach

Uczeń: potrafi zawiadomić osobę dorosłą o urazie, wypadku

* Poznanie telefonów alarmowych: 997, 998, 999

* zna numery alarmowe i wie, w jakich okolicznościach można z nich skorzystać

* Udzielanie pierwszej pomocy przy zadrapaniach, skaleczeniach, krwawieniach z nosa

* potrafi odpowiednio zareagować w przypadku zadrapania, skaleczenia, krwawienia z nosa, zna materiały opatrunkowe

* Zasady zachowania się dziecka będącego świadkiem wypadku drogowego

* rozumie, że nie może przeszkadzać i utrudniać akcji ratowniczej

* Przyczyny oparzeń, zatruć

* wie, jak postępować w przypadku oparzenia, zatrucia

* Układanie poszkodowanych i ocena funkcji życiowych

* wie, jak ułożyć poszkodowanego na miejscu zdarzenia * potrafi dokonać pomiaru tętna


V. Przygotowanie do zdobycia karty rowerowej

 

Standardy edukacyjne

Obserwowane efekty

* Rower jako ekologiczny środek transportu i rekreacji (zalety i wady roweru)

Uczeń: * zna wady i zalety roweru, obowiązkowe wyposażenie, sposoby konserwacji

* Bezpieczne ruszanie i zatrzymy­wanie się na rowerze

* ma opanowaną technikę ruszania i zatrzymywania się na dro­dze

* Zasady kierowania rowerem

*zna zasady kierowania rowerem, umie wybierać bezpieczne miejsce do nauki jazdy

* Technika jazdy rowerem

* potrafi jeździć rowerem na wprost, slalomem i po łuku

* Bezpieczne wykonywanie manewrów

* potrafi skręcać w lewo, w prawo i zawracać (ćwiczenia plene­rowe)

* Wybrane znaki drogowe dotyczące rowerzystów

* rozpoznaje i prawidłowo interpretuje wybrane znaki drogowe

* Zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się rowerzysty

* zna skutki niewłaściwego zachowania się na drodze

* Sprawdzenie umiejętności i techniki jazdy rowerem

* posiada umiejętności umożliwiające poruszanie się rowerem po drogach publicznych

* Uwrażliwienie ucznia na społeczne aspekty ruchu drogowego

* świadomie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer oraz rowerzysta * zna zasady udzielania pierwszej pomocy, potrafi wezwać pomoc


A. Procedury osiągania celów.

zajęcia będą realizowane jeden raz w miesiącu w ramach godzin nauczania

zintegrowanego - Edukacja Komunikacyjna dla klas I-III

zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI realizowane będą w ramach

przedmiotu: technika, wychowanie fizyczne

zastosowanie metod aktywizujących: zajęcia w plenerze, na boisku

szkolnym, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe

przekazywanie poszczególnych treści będzie rozumiane przez środowisko

szkolne, pozaszkolne, lokalne

B. Warunki organizacyjne.

Optymalnej realizacji celów sprzyjają:

         zespoły uczniowskie 20 - osobowe

         zajęcia plenerowe - na boisku szkolnym

         wychowawca realizujący nauczanie zintegrowane w klasach I-III,
nauczyciel techniki, wychowania fizycznego

         zastosowanie boiska szkolnego do nauki jazdy na rowerze

         pomoce naukowe, którymi dysponuje szkoła (plansze, kasety, znaki
drogowe)

         współpraca z rodzicami

         zatrudnienie strażnika szkolnego

C.   Opis metod nauczania.

         metody poszukujące i praktyczne

         wycieczki piesze, zajęcia praktyczne, wycieczki rowerowe (klasy IV-VI)

         biwaki, wycieczki autokarowe

         udział w programach ogólnopolskich (np. „Odblaskowe pierwszaki")

         spotkanie z policjantem, pielęgniarką

         udział w alarmie przeciwpożarowym

         udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa uczniów (plastyczny,
BRD)

         inscenizacje (np. „Wypadek w klasie")

D.   Propozycje metod kontrolowania i oceniania uczniów.

Kontrola pracy ucznia rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku; ocenianie powinno być przeprowadzone w ten sposób, aby umożliwiło śledzenie zmian zachodzących w poziomie uczniowskich umiejętności i wiadomości oraz postawach.

Metody i narzędzia diagnozy:

      obserwacje

. •        opracowanie ankiety

         pogadanki diagnozujące poziom umiejętności i wiadomości ucznia

         analiza prac uczniów

         obserwacje zachowania się uczniów w środowisku

Formy sprawdzania umiejętności i wiadomości: wystawy prac plastycznych, wypowiedzi uczniów, konkursy.


I


E.  Ewaluacja programu

Ewaluacji podlegać będzie:

         praktyczność i użyteczność - czy wyposaża ucznia w wiadomości i
umiejętności, które można stosować w życiu

         strategia - czy stosowane metody są skuteczne

Narzędzia zbierania informacji:

         anonimowe ankiety

         formy graficzne

         zadania kierowane do uczniów, wymagające praktycznych umiejętności

         obserwacje

Wyniki będą analizowane, a następnie wykorzystywane do wprowadzania zmian w programie.


A. Procedury osiągania celów.

zajęcia będą realizowane jeden raz w miesiącu w ramach godzin nauczania

zintegrowanego - Edukacja Komunikacyjna dla klas I-III

zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI realizowane będą w ramach

przedmiotu: technika, wychowanie fizyczne

zastosowanie metod aktywizujących: zajęcia w plenerze, na boisku

szkolnym, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe

przekazywanie poszczególnych treści będzie rozumiane przez środowisko

szkolne, pozaszkolne, lokalne

B. Warunki organizacyjne.

Optymalnej realizacji celów sprzyjają:

         zespoły uczniowskie 20 - osobowe

         zajęcia plenerowe - na boisku szkolnym

         wychowawca realizujący nauczanie zintegrowane w klasach I-III,
nauczyciel techniki, wychowania fizycznego

         zastosowanie boiska szkolnego do nauki jazdy na rowerze

         pomoce naukowe, którymi dysponuje szkoła (plansze, kasety, znaki
drogowe)

         współpraca z rodzicami

         zatrudnienie strażnika szkolnego

C.   Opis metod nauczania.

         metody poszukujące i praktyczne

         wycieczki piesze, zajęcia praktyczne, wycieczki rowerowe (klasy IV-VI)

         biwaki, wycieczki autokarowe

         udział w programach ogólnopolskich (np. „Odblaskowe pierwszaki")

         spotkanie z policjantem, pielęgniarką

         udział w alarmie przeciwpożarowym

         udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa uczniów (plastyczny,
BRD)

         inscenizacje (np. „Wypadek w klasie")

D.   Propozycje metod kontrolowania i oceniania uczniów.

Kontrola pracy ucznia rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku; ocenianie powinno być przeprowadzone w ten sposób, aby umożliwiło śledzenie zmian zachodzących w poziomie uczniowskich umiejętności i wiadomości oraz

postawach.

Metody i narzędzia diagnozy:

         obserwacje

         opracowanie ankiety

         pogadanki diagnozujące poziom umiejętności i wiadomości ucznia

         analiza prac uczniów

         obserwacje zachowania się uczniów w środowisku

Formy sprawdzania umiejętności i wiadomości: wystawy prac plastycznych, wypowiedzi uczniów, konkursy, organizowanie zajęć plenerowych,


przygotowywanie inscenizacji tematycznych, scenek dramowych, redagowanie gazetek, turnieje itp.

E.  Ewaluacja programu

Ewaluacji podlegać będzie:

         praktyczność i użyteczność - czy wyposaża ucznia w wiadomości i
umiejętności, które można stosować w życiu

         strategia - czy stosowane metody są skuteczne

Narzędzia zbierania informacji:

         anonimowe ankiety

         formy graficzne

         zadania kierowane do uczniów, wymagające praktycznych umiejętności

         obserwacje

Wyniki będą analizowane, a następnie wykorzystywane do wprowadzania zmian w programie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łesyk Andrzej
(2004-02-03 02:05:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Łesyk Andrzej
(2004-02-03 02:07:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki